2019-08-16

Zakłady zwiększonego ryzyka

INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIEKSZONYM RYZYKU

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

1

2

3

4

5

1

lwówecki

Prowadzący zakład:

Prezes Zarządu – Rainer Janssen

Adres:

BAŁTYKGAZ Spółka z o.o.,
 84-230 Rumia; ulica Sobieskiego 5

13.05.2019

Adres:

BAŁTYKGAZ Spółka z o.o.,
84-230 Rumia; ulica Sobieskiego 5

Magazyn Gazu w Rakowicach Małych, Rakowice Małe 50; 59-600 Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie

Magazyn Gazu w Rakowicach Małych, Rakowice Małe 50; 59-600 Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie

Strona internetowa:

http://www.baltykgaz.pl

Telefon:

+48 58 677 77 77

Telefon:

+48 58 677 77 77

Fax:

 

Fax:

 

Email:

dz.han@baltykgaz.pl

Email:

dz.han@baltykgaz.pl

 

INFORMACJA O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM (PZA)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data

złożenia PZA

pozytywnego zaopiniowania PZA*)

złożenia zmian do PZA

pozytywnego zaopiniowania zmian

do PZA*)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

lwówecki

Prowadzący zakład:

Prezes Zarządu – Rainer Janssen

Adres:

BAŁTYKGAZ Spółka z o.o. , 84-230 Rumia; ulica Sobieskiego 5

13.05.2019 r.

13.06.2019 r.

-

-

Adres:

BAŁTYKGAZ Spółka z o.o. , 84-230 Rumia; ulica Sobieskiego 5

Magazyn Gazu w Rakowicach Małych, Rakowice Małe 50; 59-600 Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie

Magazyn Gazu w Rakowicach Małych, Rakowice Małe 50; 59-600 Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie

Strona internetowa:

http://www.baltykgaz.pl

Telefon:

+48 58 677 77 77

Telefon:

+48 58 677 77 77

Fax:

 

Fax:

 

Email:

dz.han@baltykgaz.pl

Email:

dz.han@baltykgaz.pl

 

INFORMACJA O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku

Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie

Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu

1

2

3

4

5

6

1

 lwówecki

 Adres:

BAŁTYKGAZ Spółka z o.o. , 84-230 Rumia; ulica Sobieskiego 5

KP PSP w Lwówku Śląskim

11.06.2019 r.

KP PSP w Lwówku Śląskim
ul. Sikorskiego 2
59-600 Lwówek Śląski

Magazyn Gazu w Rakowicach Małych, Rakowice Małe 50; 59-600 Lwówek Śląski, gmina Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie

2019 r

 

Strona internetowa:

www.baltykgaz.pl

 

 

zakład o zwiększonym ryzyku

 

 

 

INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1 ustawy
(O DECYZJACH USTALAJĄCYCH GRUPY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH ZLOKALIZOWANIE  W NIEDUŻEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE MOŻE SPOWODOWAĆ EFEKT DOMINA)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Data i numer decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Dane o zakładach, których decyzja dotyczy

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu/faksu

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu lub dodatkowo adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku (ZDR) czy o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub inny zakład sąsiadujący

lub dodatkowo adresu e-mail

1

2

3

4

5

1

 lwówecki

-

-

-

 

INFORMACJA O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 267a ust. 2
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Data i numer decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu/faksu

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu lub dodatkowo adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku (ZDR) czy o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub inny zakład sąsiadujący

lub dodatkowo adresu e-mail

1

2

3

4

5

1

 lwówecki

 -

 -

 -

 

 
 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się