2019-11-12

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta powiatowego PSP. Telefon kontaktowy (75) 782 22 22.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Kadr odponiedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy (75) 782 22 22 w. 80.

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Lwówku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski,
 • osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski w godz. 7.30 – 15.30,
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kplwowek@kwpsp.wroc.pl,
 • faxem na nr (75) 782 22 22 w.39,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Samodzielnym Stanowisku ds. Organizacji i Kadr. Telefon kontaktowy  (75) 782 22 22 w. 80.

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły do KP PSP w Lwówku Śląskim w 2018 roku.

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 0, z czego:

  • bezzasadne - 0,

  • zasadne w części - 0,

  • zasadne - 0.

  • ANONIMY - wpłynęło ogółem 0, z czego:

  • bezzasadne - 0,

  • zasadne w części - 0,

  • zasadne - 0.

Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły do KP PSP w Lwówku Śląskim w 2019 roku.

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 0, z czego:

  • bezzasadne - 0,

  • zasadne w części - 0,

  • zasadne - 0.

 • ANONIMY - wpłynęło ogółem 0, z czego:

  • bezzasadne - 0,

  • zasadne w części - 0,

  • zasadne - 0.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się