DRUKUJ
2019-11-12

Majątek

Majątek

 

A. Aktywa trwałe (wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji) – 218 286,99 zł w tym:
    I. Wartości niematerialne i prawne (licencje, programy) - 0,00 zł
   II. Rzeczowe aktywa trwałe – 218 286,99 zł w tym:

      1. Środki trwałe – 218 286,99 zł w tym:
      1.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 441,46 zł
      1.2. Urządzenia techniczne i maszyny – 167 819,44 zł
      1.3. Środki transportu – 34 426,01 zł
      1.4. Inne środki trwałe – 13 600,08 zł
      2. Środki trwałe w budowie - 0,00 zł

B. Aktywa obrotowe – 110 919,91 zł w tym:

   I. Zapasy – 108 682,30 zł
  II. Należności krótkoterminowe - 0,00 zł
 III. Środki pieniężne (środki depozytowe, ZFŚS i dochody własne) – 2 237,61 zł

                                                 Stan na dzień 31.12.2018